Page 4 - ALDEX.cdr
P. 4

construction
        Numri i lejes: 08-351-121330
        Lëshuar nga: DUMM - Pejë


        Punëkryes: Aldex Construction
        Projektoi: N.Sh.N. “ADE”, Pejë

            ARCHITECTURE
            DESIGN
            ENGINEERING
         Rr:Madeleine Albright 30000 Pejë-Kosovë
                                  ALDEX construction
                                  Tel: +383 (0) 49 117 917; +383 (0) 45 640 680
                                  email: gent.ceku@aldex-ks.com
   1   2   3   4   5   6   7   8   9